Skip to content

Statistics database of WTO

WTO has website which show statistics of world trade including trade, service and tariff. It can show statistics of many countries including Thailand.

Recommend to visit it at http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E

Advertisements

หนังสือ ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง ของ อ.ฉัตรทิพย์

หนังสือเล่มดังกล่าว เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์มาหลายครั้งแล้ว  ตามรูปข้างบนเป็นครั้งที่ 5 แล้ว แต่คาดว่าปัจจุบันน่าจะถึงครั้งที่ 10 ได้ละมั้ง  เป็นหนังสือที่เหมาะกับนักศึกษาทางด้านสายสังคมศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มดังกล่าว  จะกล่าวถึงแนวคิดต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐศาสตร์ด้วย นับตั้งแต่แนวคิดแนวคิดสมบูรณยาสิทธิราช (Absolute Monarchy) เสรีนิยมคลาสิค  สังคมนิยมยูโทเปีย  มาร์กซิสต์  ฟาสซิสต์  และอื่นๆ

ถ้าใครอยากรู้ว่าระบบเศรษฐกิจแต่ละแบบมีลักษณะแบบใด หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำเอาคุณลักษณะดังกล่าวนี้ไปเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่กำลังใช้อยู่

นอกจากจะบรรยายถึงคุณลักษณะของระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทแล้ว ยังได้กล่าวถึงข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทด้วย

หนังสือเล่มดังกล่าวนั้นจะไม่พยายามอธิบายแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบที่ต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือกราฟต่างๆ  แต่จะพยายามอธิบายโดยใช้ข้อความแทน

ถ้าได้อ่านจนจบและ้เข้าใจแล้วจะช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้ ก่อนที่จะทำการศึกษาในขั้นที่สูงต่อไป ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตเรา  เพราะตัวเศรษฐศาสตร์เองนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการผลิต  การวิภาค  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความมั่งคั่ง  ซึ่งสิ่งดังกล่าวมาจากคำถามพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่ว่า จะผลิตอะไร  จะผลิตให้ใคร  จะผลิตอย่างไร

แนะนำเป็นอย่างยิ่ง

“Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.”

“ Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. ”  –Albert Einstein

I don’t watch  Gundam OO movie:Awakening of the Trailblazer animation now. But I read brief story from wikipedia and watching its series. This animation mention infinity-energy or called GN-Drive.  Prof. Aeolia Schenberg invented it replacement fossil energy. So that any machine which use it can work all the time.

Additionally Prof. Aeolia institute Celestrial Being, Private Army Oganization. It has function to destroy all wars and conflicts in the world. However all Army Organization in the world unite and i nstitute new army organization called A-Laws to counter Celestrial Being. Actually A-Laws is commanded by innovade, creature constructed by Prof. Aeolia to help humanity. Conversely innovade counter humanity. Finally humanity and innovade fight together and humanity conquer innovade.

Those message mentioned above is brief story of Gundam OO Series. But for issue that I want to mention is speech of this topic. This speech was mentioned by Albert Einstein. How do you think? Do you agree or disagree it. For my opinion I agree it. All conflicts and wars may not happen if each others try to understand together. It is hard that we try to understand others. However it is harder that do others understand us?

Sometimes we try to understand others and not try to decide or criticize ahead. But others may understand us? We try to persuade and mediate them to understand us. Nevertheless it ‘s not easy to do that.

Humanity must try to understand others. Otherwise humanity become extinct. This university has a lot of peril which  may encounter in the future. So this is the reason why humanity must understand each others. then How do you think?

กับคำถามว่าด้วยการนิพพานของพระพุทธองค์

ใครที่สามารถนิยามคำว่า “นิพพาน” ได้บ้างว่าเป็นเช่นไร?

นิพพาน คืออะไร  สภาวะดังกล่าวเป็นเช่นไร  มีปรากฎอยู่ในโลกนี้หรือไม่ ถ้ามีจะหาได้ที่ไหน และถ้าไม่มีจะหาได้จากที่ไหน

ว่ากันว่าการกล่าวถึงสภาวะของ นิพพาน นั้นพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวถึงว่าสภาวะดังกล่าวเป็นเช่นไร  กล่าวแต่เพียงว่า “เข้าสู่นิพพาน”  ถ้างั้นแล้ว นิพพานนั้นมีสภาวะเช่นไรล่ะ  สภาวะดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่  และถ้ามีอยู่จริง  เราจะสามารถอธิบายสภาวะดังกล่าวได้ด้วย ภาษาและตรรกะใดๆบนโลกนี้ได้หรือไม่

ถ้า นิพพาน มีอยู่จริง  แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านภาษาหรือตรรกะต่างๆแล้ว  นั่นหมายความว่า สภาวะ หรือ ความจริง ดังกล่าว อาจจะเหมือนดั่งที่ Postmodern ได้กล่าวไว้ว่า “ความจริงอาจจะมีอยู่  แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าเราจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันภาษาเองก็เป็นกรงขังในการเข้าถึงความจริงดังกล่าวด้วยเช่นกัน”  การจะเข้าถึงความจริงหรือสภาวะดังกล่าวนั้น ไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยภาษา  แต่อาจจะต้องเข้าถึงโดยการลงมือปฎิบัติด้วยตนเองเพียงเท่านั้นหรือ?

และถ้าเราลงมือปฎิับัติแล้ว จะบอกได้อย่างไรว่าเรานิพพานแล้ว  เราถึงขั้นตอนไหนแล้วของการเข้าสู่นิพพาน และอีกกี่ขั้นตอนจึงจะนิพพาน  นอกจากนี้สภาวะที่เี่ีราอ้างว่านิพพานนั้น  จะเป็นสภาวะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้เคยนิพพานหรือเปล่า เราจะพิสูจน์ได้ย่างไรว่าสภาวะที่เี่ราเข้าถึงที่เรียกว่านิพพานนั้น  เป็นนิพพานจริงๆ และเป็นแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้เคยทรงเข้านิพพานมาก่อนหรือเปล่า

นั่นหมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทิ้งปริศนาธรรมให้เราขบคิดกันต่อไป ว่านิพพานนั้นเป็นเช่นไร

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=29.0

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.